Като „Потребител“(физическо лице използващо платформата) вие приемате следните условия:

ПОТРЕБИТЕЛ“е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на онлайн платформата.

СОБСТВЕНИК НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА“ е "ЗИН СТАЙЛ" ЕООД.

УСЛУГА/И“ на онлайн платформата включват:

получаване на достъп до предоставяните информационни ресурси/данни на онлайн платформата;
възможност за участие чрез публикуване на предложения и коментари в онлайн платформата;
възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за безплатен и пълен достъп до изградената функционалност за обикновени потребители (които не са администратори) да се ползват от информационните ресурси на онлайн платформата;
Имате право да използвате услугите на онлайн платформата единствено за лични/нетърговски цели.

Ограничения при използването могат да бъдат налагани само ако не се спазват настоящите общи условия за ползване на онлайн платформата, или се нарушава чл. 39, ал. 2 от Конституцията на Република България („Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. (2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.“)

При добавяне на мнение/коментар и/или отправяне на предложения по темите, Вие се съгласявате да спазвате настоящите общи условия за ползване. СОБСТВЕНИКЪТ на платформата не носи отговорност за изразените от Вас мнения, като всякакви нецензурни изкази ще бъдат изтривани.

Платформата си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

Платформата си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Платформата няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на онлайн платформата са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Всеки има право да цитира информация от онлайн платформата, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес. Включването на връзки към материали от онлайн платформата и електроните бюлетини във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на СОБСТВЕНИКA на платформата.

Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на СОБСТВЕНИКA НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА, е забранено.

Платформата не събира/обработва/съхранява лични данни. Платформата следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.

Платформата може да изпраща съобщения до Потребителя само след изрична заявка от негова страна през специалната форма за контакт. След като последният регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Потребителят се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на Платформата и друга актуална информация около проекта.

Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина на Платформата.

Платформата си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.

Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на Платформата, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.
Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на Платформата и нивото на проекта.
Платформата събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

СОБСТВЕНИКЪТ на платформата си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Информацията, намираща се на Платформата, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси, следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист в областта.
Платформата не носи отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в онлайн платформата.

Платформата прави всичко възможно, за да поддържа на Уебсайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Платформата не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за достъп или употреба на този Уебсайт. Цялата информация на Уебсайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Платформата за нейната точност, актуалност, ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Платформата не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси и материали на този Уебсайт.

Платформата не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Уебсайт съдържа препратки.
Платформата си запазва правото да прави корекции в информацията/материалите по темите с онлайн платформата по всяко време без предварително уведомяване.